אודות

באמצעות צוות מגוון של כלכלנים, רואי חשבון ועורכי דין, מספקת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי, ניתוח כלכלי לרבות שירותי מתן חיווי דעה לגופים מוסדיים לגבי אופן ההצבעה באספות כלליות, אנליזות חוב ואקוויטי, שירותי ייעוץ בתחום תגמול בכירים ודירוג איכות ממשל תאגידי במנפיקים. החברה מנצלת את יכולותיה המקצועיות הגבוהות והניסיון הנצבר, לרבות בתחום ניהול סיכונים וממשל תאגידי, לצורך מתן ניתוחים כלכליים איכותיים, מקצועיים ובלתי תלויים.

להלן פירוט שירותי חברת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי:

ניהול אסיפות כלליות וליווי בהסדרי חוב
אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מספקת שירותי חיווי דעה המשמשים את הגופים המוסדיים לגבי אופן ההצבעה באספות כלליות של בעלי מניות ומחזיקי אג"ח של חברות ציבוריות. השירותים מסופקים באמצעות צוות כלכלנים, רואי חשבון ועורכי דין ובתמיכה שוטפת של משרדי עורכי דין ויעוץ כלכלי מהמובילים במשק הישראלי. הפעילות מתבססת על פלטפורמה תפעולית הכוללת שירותי תפעול, שירותים משפטיים משלימים ומערכת מידע תומכת. יודגש כי בכלל השירותים, אנטרופי פועלת מול גופים מוסדיים שהנם הלקוח העיקרי ולו מסופקים מרבית השירותים, ולפיכך מהווה גוף בלתי תלוי ממשי אל מול הלחצים אותם מפעילות החברות לצורך אישור החלטות שונות באסיפה הכללית.

שירותי ניהול חוב
חברת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מסייעת לגופים המוסדיים בשיפור וייעול תהליך ההשקעה באגרות חוב באמצעות מערך האנליזה והניתוח הכלכלי שלה, וזאת על ידי בחינה יסודית של אגרות חוב טרום הנפקתם וביצוע מעקב שוטף עד למועד פירעונן הסופי לרבות מעקב שוטף על ההתניות שבשטרי הנאמנות באמצעות מערך ממוכן (דוחות ב'מתכונת חודק').

מאגר סקירות למנהלי קרנות
אנטרופי מנהלת מאגר אנליזות חוב ואקוויטי עבור מנהלי קרנות נאמנות, בהתאם לתקנות הרשות לני"ע.

שירותי מחקר ויעוץ כלכלי
פעילותה של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום המחקר והייעוץ הכלכלי הנה רחבה ומגוונת וכוללת ביצוע הערכות שווי וחוות דעת כלכליות לצרכי דוחות כספים, הכנת חוות דעת לבתי משפט, ייעוץ בנושא הסדרי חוב, מחקרים כלכליים ועוד. לאנטרופי שירותי מחקר כלכלי יכולות גבוהות בביצוע תחשיבים פיננסיים מורכבים, הן בהיבטים כלכליים והן בהיבטים חשבונאיים, כמו גם גישה למאגר מידע נרחב, המהווה נגזרת מפעילותה של החברה בתחום האסיפות הכלליות, אספות מחזיקי אגרות חוב ואנליזות חוב ואקוויטי.

ממשל תאגידי
במסגרת פעילות המחקר וניתוח החברות מתמחה אנטרופי  שירותי מחקר כלכלי בבחינה והערכה של איכות הממשל התאגידי בחברות ציבוריות בישראל וכחלק מבחינת המשקיעים את ההשקעה בחברות אלו. מטרת בחינת הממשל התאגידי בחברות הציבוריות הינה לבחון את אמות המידה ואיכות הניהול של התאגיד ולאפשר למשקיע לשקלל פרמטרים אלו בחישוב מרכיב הסיכון של ההשקעה מתוך הבנה שאיכות גבוהה של ממשל תאגידי צפויה לשפר את ביצועי החברות בטווח הארוך.

בדיקת נאותות חברות
אנטרופי שירותי מחקר כלכלי משלבת את יכולותיה בניתוח חברות ובסקירה של תהליכים תפעוליים ועסקיים לצורך בחינה וביצוע בדיקות נאותות (due diligence) לצורך השקעה או רכישה של חברות שאינן ציבוריות ו/או קשורות באופן מהותי לחברות ציבוריות. במסגרת זו, אנו משלבים יועצים בכירים בעלי ניסיון כלכלי ומשפטי ובעלי הכרות מעמיקה עם גופים ציבוריים ומוסדיים.