05 אנליזות חוב ואקוויטי

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בהיקף ובהרכב האשראי העסקי, במיוחד בכל הקשור להתפתחות המואצת של שוק האשראי החוץ בנקאי ולחלקם של הגופים המוסדיים בשוק זה. הגידול הניכר בהיקף ההשקעה של גופים מוסדיים באגרות חוב המונפקות על ידי חברות, הפך את הגופים המוסדיים לגורם דומיננטי ביותר בשוק החוב הקונצרני.

ועדת חודק, אשר מסקנותיה הוגשו בפברואר 2010, הניעה את הגופים המוסדיים לפעול לבקרה יותר טובה של איגרות החוב אשר הם רוכשים עבור ציבור החוסכים. במסגרת זו, גובשו המלצות הכוללות, בין היתר, קביעת תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות בהנפקות, הרחבת התשתית ליצירת מו"מ בין הגופים המוסדיים לחברות המנפיקות והכנת אנליזה כתובה טרם השתתפות בהנפקות ורכישת אג"ח בשוק המשני.

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מספקת שירותי מחקר חוב בהתאם להנחיות ועדת חודק לגופים המוסדיים בשוק ההון. מחלקת המחקר בחברה מבצעת בחינה יסודית של אגרות חוב טרום הנפקתם וביצוע מעקב שוטף, אחר התנהלות החברה מנפיקת אגרות החוב, עד למועד פירעונן הסופי. מחלקת המחקר, מסקרת את מרבית המנפיקים בישראל, חוב סחיר ולא סחיר, אשר מעודכן מעת לעת בהתאם להנחיות ועדת חודק.

מחקר החוב באנטרופי שירותי מחקר כלכלי הינו ברמה מקצועית גבוהה מאפשר לגופים המוסדיים, בנוסף לעמידה בדרישות הרגולציה, שיפור וייעול תהליך ההשקעה באגרות חוב.

חברת אנטרופי סוקרת כ- 300 חברות על בסיס שוטף. לרשימת המנפיקים, לחץ כאן.

ליצירת קשר ניתן לפנות אל נועה צבי, 03-5377730 שלוחה 130, noa.zvi@entropy.co.il