מאגר הדירקטורים של אנטרופי

לאתר הדירקטורים של אנטרופי


אודות השירות

מאגר הדירקטורים הינו פלטפורמה להטענה וניהול מידע בתחום מועמדים לכהונה בדירקטוריון. מטרת המאגר הינה להוות החוליה הראשונה בתהליכי האיתור של משקיעים וחברות שהינם משתמשים ייעודיים למאגר, בכדי לפלח רשימה ייעודית של מועמדים בעלת שיעור גבוה של התאמה לפרופיל שהוגדר ע"י המשתמשים. יודגש כי מאגר הדירקטורים אינו מביע כל עמדה ביחס לאנשים שנכללים בו, אלא מהווה אוסף נתונים עדכניים לרווחת המשתמשים והנרשמים בו.

הרישום למאגר מתבצע באמצעות מילוי שאלון אינטרנטי מפורט, אשר כל פרמטר הכלול בו הינו מפתח לאיתור המועמדים. השאלון כולל גם הטענה של תעודות השכלה ודיפלומה ומסמכים רלוונטיים נוספים. אנטרופי תדאג לטייב ולתחזק את המידע אחת לשנה וכן תאפשר למועמדים לעדכן אותו באופן שוטף על מנת שהמידע המוצג במאגר יהיה עדכני ומהימן וברמה גבוהה. צוות התפעול של מאגר הדירקטורים עומד לרשות המועמדים וערוך לסייע בכל שאלה או בעיה במסגרת שירות טלפוני או פניות במייל.

טלפון: 03-5377730, שלוחה 125
דוא"ל: efrs.maagar@entropy.co.il

עלות – התשלום עבור הזכות להיכלל במאגר הינו חד פעמי בעלות של  400 ₪ בתוספת מע"מ.

אנטרופי אינה ולא תהיה שותפה לתהליך ההשמה או בתהליך איתור הדירקטורים אלא רק בהשקעה לצורך הקמת ותחזוקת הפלטפורמה (מערכת אינטרנטית מתקדמת) אשר תתבסס על ניסיונה והידע המקצועי שנצבר בתחום בשנות פעילותה. פלטפורמה זו תאפשר למשתמשים פוטנציאליים לגשר בין מועמדים פוטנציאלים לבין אלו המבקשים למנות דירקטורים בארגונם או מטעמם.

מערכת המיון הייעודית העומדת לרשות הלקוחות, נסמכת על מילוי מפורט ע"י הדירקטור של שאלון מקיף, הכולל פרטים אישיים, פרטי השכלה, מידע ביחס לכשירות מקצועית, פירוט ניסיון מקצועי/ניהולי, פירוט ניסיון כדירקטור ועוד. הדירקטור מצהיר על מלאות ונכונות הנתונים, תוך גיבוי באמצעות העלאת מסמכים רלוונטיים למאגר. על בסיס אותם נתונים, יכולים לקוחות המאגר לבצע פילוחים על פי מגוון רחב של פרמטרים כגון: גיל, מין, סוג השכלה, תואר אקדמי, תחום השכלה, סוג דיפלומה, סיווג מומחיות חשבונאית, פרמטרים של כשירות מקצועית, תחום ניסיון ניהולי, תפקיד ניהולי, מחזור פעילות מנוהל, כמות עובדים מנוהלת,  ניסיון בפעילות בינלאומית, ניסיון כדירקטור לפי תחום פעילות והיקפי פעילות, תפקיד בדירקטוריון, כהונה בוועדות הדירקטוריון ועוד. באופן זה, ניתן לסנן בצורה יעילה ומהירה מתוך רשימה של אלפי מועמדים, את אלו המתאימים ביותר עפ"י הדרישות הספציפיות של המשתמש, בין אם מדובר בחברה ציבורית הבוחנת מועמדים לדירקטוריון שלה ובין אם בגופים מוסדיים אשר יכולים לנצל את זכאותם בהתאם לחוק ולהציע מועמדים מטעמם לדירקטוריון.


אודות המאגר

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ (להלן "אנטרופי") פועלת לשיפור סטנדרט הממשל התאגידי בחברות הציבוריות באמצעות יעוץ לגופים מוסדיים שומרי הסף, בין היתר בדרך של בנייתם של כלים אפקטיביים לפיתוח מנגנוני השוק דוגמת תהליכי המינוי בתחום הדירקטורים שעדיין מבוססים בארץ על מערכות יחסים ולא על תהליכים אובייקטיביים ומקצועיים.

שכלול הרגולציה בתחום זכויות המיעוט ובכללה תיקון מס' 16, 20, 22 לחוק החברות מגבירה למעשה את חובת הזהירות והאחריות הנדרשת מדירקטור ובפרט הדירקטורים החיצוניים אשר כבר בהגדרת שמו גלומה המילה – לכוון ולהנהיג. תפקיד הדירקטור הינו לשמש מגדלור ומורה דרך לחברה בכדי לנווט את דרכה בבטחה וביעילות באוקיינוס הסיכונים העוטף אותה. אגב כך, תפקיד הדירקטוריון כאורגן במכלול פעילויותיו הינו להביא ליצירת ערך ממשי עבור החברה ועבור בעלי מניותיה בהתנהלות שממקסמת את יכולות היחידים שהינם חברי הדירקטוריון ויצירת סינרגיה ביניהם. אגב שכלול הרגולציה בתחום המיעוט, נושא עצמאות הדירקטוריון מקבל משנה תוקף, שכן רק התנהלות עצמאית של דירקטוריון באופן חסר פניות מאפשר קבלת החלטות בתבונה ובתהליך איכותי, מובנה ויעיל המשרת באופן אופטימלי את טובת החברה. המטרה העילאית העומדת לנגד עיני הדירקטוריון צריכה להיות תמיד טובת החברה גם ככל שמושג זה הופך להיות חמקמק במציאות הרגולטורית המורכבת בה אנו חיים כיום.

שכלול הרגולציה בתחום זכויות המיעוט טומן בחובו גם זכויות נרחבות למיעוט בתחום מינוי דירקטורים, החל בתיקון מראני לחוק הבנקאות[1] המקנה זכות לבעל מניות המחזיק מעל 2.50% במניותיו של תאגיד בנקאי נעדר גרעין שליטה להציע דירקטור מטעמו.  בסעיף 66(ב) לחוק החברות אשר תוקנו כך שהחל מה 12 ביולי 2014 התקנות החדשות[2] מקנות לכל בעל מניות בחברה ציבורית המחזיק לפחות 1% ממניות החברה להציע שינויים לסדר היום של אסיפת בעלי מניות שכבר זומנה ע"י החברה. המשמעות הפרקטית הינה שלמשקיעים בכלל ולמשקיעים מוסדיים בפרט קיימות זכויות המקנות להם אפשרויות נרחבות למימוש אג'נדה בתחום האקטיביזם המוסדי ולכן קיומו של מאגר מקצועי ובלתי תלוי יכול רק להמריץ אותם לפעול למימוש זכויות אלה

השימוש הגובר בעולם במאגרי מידע חיצוניים, כחוליה מהותית בתהליכי איתור הדירקטורים, תוך הפחתת ההתבססות על מערכות יחסים אישיות בתהליכי המינוי, כפי שנהוג כיום בארץ, הינם פרמטר מובהק בתחום המנהל התקין בשווקי הון מפותחים בכל הקשור לאמידת תקינות הליך המינוי. אנו מאמינים, כי לשימוש הגובר במאגרי מידע חיצוניים דוגמת המאגר הזה, תהיה תרומה לשכלול תהליכי האיתור, להרחבת מעגל המועמדים האיכותיים הפוטנציאליים ולהגברת המוטיבציה של משקיעים בכלל וגופים מוסדיים בפרט לעשות שימוש בזכויות המוקנות להם כבעלי מניות ואקטיביזציה של זכויות אלה לגבי היכולת להשפיע על מבנה ואפקטיביות הדירקטוריון לטובת כלל המשקיעים בחברות השונות.

כאמור, מטרת מאגר הדירקטורים של אנטרופי הנה להוות מפגש אינטרסים בשוק ההון בין הנחיות הרגולציה המעלות את הדרישות לאחריות תאגידית לבין הגופים המוסדיים שומרי הסף ונציגי בעלי מניות המיעוט ולבין החברות הציבוריות עצמן.

היתרון המובהק במאגר הדירקטורים של אנטרופי הוא הידע הרב שנצבר בחברה אגב פעילות הייעוץ שלה לגופים מוסדיים בנושאים שעולים לסדר באסיפות הכלליות ובכלל זה, ייעוץ הניתן על ידה בין היתר בנושא מינוי דירקטורים ללקוחותיה המוסדיים. ידע זה נצבר תוך התייחסות מתמדת לסטנדרט הרצוי בהיבטי ממשל תאגידי. יודגש כי היכללות במאגר הדירקטורים אינה מובאת בחשבון לצורך המלצותיה של אנטרופי ביחס לאישור או דחייה של כהונת מועמד לכהן כדירקטור וההמלצות ניתנות מבלי שעובדי מחלקת המחקר באספות כלליות יהיו מיודעים אם מועמד פלוני נכלל במאגר הדירקטורים לאור קיומה של הפרדה מבנית בין שתי הפעילויות הללו.

אנחנו מזמינים את ציבור הדירקטורים, לרבות אלו הרואים עצמם כמועמדים לתפקיד, המעוניינים להיכלל במאגר, לבצע הרשמה במאגר הדירקטורים של אנטרופי

 

[1] חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 13), התשס"ג–2003

[2] http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C4CE44B4-56D4-44E3-A76A-C6CEBDEF08BE/43126/7381.pdf