שינויים במדיניות אנטרופי

סקירת שינויים במסמך המדיניות לשנת 2018

אנו מתכבדים להציג לכם את העדכון למדיניות ההצבעה של אנטרופי כפי שהתגבש על ידינו לאחר תהליך ארוך של דיונים עם נציגי הרגולציה והבורסה לני"ע, משקיעים מוסדיים, יועצים מקצועיים והחברות הציבוריות באמצעות איגוד החברות הציבוריות ותגובות פרטניות שהתקבלו מחלקן. התהליך כלל למידה של המגמות בתחום הפעילות שלנו בעולם בקרב חברות הייעוץ המובילות למוסדיים, מצב השוק, שינויי חקיקה  וצרכי המשקיעים. שימת לב ייחודית ניתנה למצב הרגיש והייחודי של שוק ההון הישראלי בתקופה של שינויים משמעותיים בתחום הרגולציה המשפיעים על כלל השחקנים בשוק – מנפיקים ומשקיעים והעדפותיהם ביחס לשווקים מקבילים.

להלן הסעיפים בהם חל שינוי במדיניות אנטרופי: 

  1. כהונת בני משפחה בדירקטוריון
  2. קביעת פרמיה ביחס למחיר המימוש בעת הנקת אופציות
  3. קווים מנחים בנושא מענק פרישה ומענק הסתגלות
  4. התחשבות ברמת ממשל תאגידי בשיקולי ההמלצה
  5. דיון מקדים באספות כלליות שטרם דווחו לציבור
  6. כינוס אספות בתקופות המאופיינות בעומסי שיא

מדיניות ההצבעה של אנטרופי 2018
נספח עדכון מדיניות הצבעה 2018