מודל ממשל תאגידי

מודל אנטרופי להערכת סיכון הממשל התאגידי של חברות

מודל אנטרופי להערכת סיכון הממשל התאגידי של חברות, אשר הושק ברבעון הראשון של 2016, מספק אומדן כמותי של סיכון הממשל התאגידי במנפיקים שונים בשוק ההון הישראלי כמקובל בשווקי הון מפותחים בעולם, ויהיה זמין לשימוש של המשקיעים המוסדיים, מנפיקים וגורמים נוספים בשוק ההון. מדדי סיכון בנושא הממשל התאגידי בחברות משמש מדד מקובל בעולם לבחירת וניהול השקעות על ידי משקיעים מתוחכמים בעולם.

מטרת המודל הנה להעריך את רמת סיכון הממשל התאגידי של המנפיק, על בסיס  מערכת של פרמטרים, כמותיים ואיכותיים הקשורים לעקרונות ולכללים מעולם הממשל התאגידי וזאת לצורך קבלת אומדן והערכה של רמת הסיכון הפוטנציאלית של המנפיק בהסתמך על מאפייני המנפיק והתנהגות האורגנים בחברה ומנהליה כלפי המשקיעים ובעלי עניין אחרים. ההערכה נעשית בהתאם לארבע קטגוריות עיקריות.

המטרות והשימושים של המודל

מנפיקים
 • שקיפות ויצירת אמון מול המשקיעים
 • יצירת שפה "סטנדרטית" משותפת ופשוטה בין מנפיקים למשקיעים
 • הבניה של עקומת הלמידה של השוק בתחום הממשל התאגידי  ותמריץ לשיפור לאורך זמן בהבנה של מרכיבי הציון
משקיעים
 • תמחור פרמיית "ממשל תאגידי" בתהליך בחירת השקעות
 • מידע נוסף ומשלים לגבי איכות המנפיק לשימוש בצמתי קבלת החלטות
 • יצירת סטנדרטיזציה ומיפוי יעיל של תיק ההשקעות בהיבט פרמטר ממשל תאגידי וכן יצירת מדדי השוואה לאורך זמן
רגולציה וגורמים מפקחים
 • פתרון שוק שיכול לסייע בהגברת האמון בין הצדדים
 • פתרון רגולציה שאינו טכני/פורמלי אלא עוסק גם בהיבט מהותי של ההשקעה
 • כלי פוטנציאלי לשיח שונה ועל בסיס חיובי בין השוק למנפיקים – בדרך של עידוד ולא באמצעות סנקציה
 • הגברת פעילות של שחקנים נוספים (משקיעים זרים, משקיעים פרטיים)

המודל מאפשר:

 • מתן מידע למשקיעים המוסדיים בקשר לציון המנפיק והדגשים בבחינת ההשקעה ובניהולה
 • מתן מידע לחברות לגבי תפיסת המשקיעים את רמת סיכון הממשל התאגידי שלהם והבנה לגבי השינויים אותם צריך לבצע לטובת שינוי בתפיסת השוק את החברה


קטגוריות המודל

הדירקטוריון
 • מבנה הדירקטוריון
 • מבנה הועדות
 • עבודת הדירקטוריון
מדיניות תגמול
 • תגמול מותאם ביצועים
 • מבנה התגמול
 • תכנון רכיבים הוניים
 • שקיפות ובהירות
זכויות בעלי מניות
 • סוגי מניות בתקנון
 • גלולות רעל
 • עסקאות בעלי עניין
 • פרוצדורות הצבעה
 • תקשורת מול בעלי מניות
ביקורת
 • רואה החשבון המבקר
 • מבנה התשלומים עבור שירותי משרד רואה החשבון
 • אירועים ומחלוקות בנושאים חשבונאיים וביקורת
 • נושאי ביקורת אחרים

המשקולות והפרמטרים הנכללים במודל מבוססים על המידע שנצבר בשנים האחרונות בעבודת אנטרופי וכן על בסיס עבודה משותפת מול וועדה מייעצת הכוללת נציגי אקדמיה וכן נציגי חברת הייעוץ העולמית BDO.

חברי ועדת המודל

 • פרופ' שרון חנס מאוניברסיטת תל אביב שהינו מומחה בתחומי ממשל תאגידי ובעל ניסיון מעשי רב בתחום.
 • צוות ממחלקת ממשל תאגידי ב- BDO Consulting Group בניהול של רו"ח קרן קיבוביץ ושותפים מהפירמה הבינלאומית.
 • מומחי תוכן מטעם אנטרופי. צוות בכיר בניהול של עו"ד מתי אהרון, שבמשך 7 השנים האחרונות ניהל את פעילות מחקר פרוקסי באנטרופי ולפני כן בפועלים סהר.

אנטרופי

שיטת העבודה

אנטרופי דוגלת בעבודה המבוססת על שקיפות. במסגרת זו, גובשה שיטת עבודה המתבססת על תהליך איסוף מידע ונתונים על המנפיק על ידי צוות הפרויקט באופן שוטף מדיווחי המנפיקים ומהדוחות הכספיים. המידע מנוהל במערכת הכוללת מידע שנאסף מאז שנת 2011 ומידי שנה באופן שוטף. המידע ממוין ומתוחזק בהתאם לפרמטרים עליהם מבוסס המודל ואשר תוקפו על ידי הוועדה המייעצת אשר ליוותה את תהליך ההקמה והפיתוח. לפני פרסום ערכי המודל, הנתונים עליהם התבססנו המועברים למנפיקים לצורך אימות טרם פרסומם.

 

מצגת מודל ממשל תאגידי