02 מחקר וייעוץ כלכלי

פעילותה של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום המחקר והייעוץ הכלכלי הנה רחבה ומגוונת וכוללת ביצוע הערכות שווי וחוות דעת כלכליות לצרכי דוחות כספים, הכנת חוות דעת לבתי משפט, ייעוץ בנושא הסדרי חוב, מחקרים כלכליים ועוד. לאנטרופי שירותי מחקר כלכלי יכולות גבוהות בביצוע תחשיבים פיננסיים מורכבים, הן בהיבטים כלכליים והן בהיבטים חשבונאיים, כמו גם גישה למאגר מידע נרחב, המהווה נגזרת מפעילותה של החברה בתחום האסיפות הכלליות, אספות מחזיקי אגרות חוב ואנליזות חוב ואקוויטי.

הערכות שווי וחוות דעת כלכליות לצרכי דוחות כספים

לאנטרופי שירותי מחקר כלכלי ניסיון רב בביצוע עבודות כלכליות הנדרשות לעריכת דוחות כספיים של חברות ציבוריות. בין היתר מספקת אנטרופי שרותי מחקר את השירותים הבאים:

  • הערכות שווי נגזרים פיננסיים וערבויות
  • ניתוחים כלכליים לגבי שווי אחזקות פרטיות
  • מודלי תמחור אופציות לעובדים ומנהלים בחברות
  • הערכות שווי וחוות דעת חיצוניות העומדות בדרישות התקינה החשבונאית
  • עבודות PPA (הקצאת עלות רכישה)
  • בחינת ירידת ערך מוניטין
  • הערכות שווי לצרכי מס הכנסה
 **

חוות דעת לבתי משפט

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מספקת חוות דעת מומחה, המוגשות לבית משפט במסגרת תביעות ייצוגיות/נגזרות, לגבי שווי חברות/פעילויות, אובדן או פגיעה במוניטין, נזקים כלכליים, מחלוקות וסכסוכים בין שותפים ועוד.

בדיקות נאותות

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי משלבת את יכולותיה בניתוח חברות ובסקירה של תהליכים תפעוליים ועסקיים לצורך בחינה וביצוע בדיקות נאותות (due diligence), לצורך השקעה או רכישה של חברות שאינן ציבוריות ו/או קשורות באופן מהותי לחברות ציבוריות. במסגרת זו, אנטרופי משלבת יועצים בכירים בעלי ניסיון כלכלי ומשפטי ובעלי היכרות מעמיקה עם גופים ציבוריים ומוסדיים.

ייעוץ בנושא הסדרי חוב

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מספקת ייעוץ בנושא הסדרי חוב בחברות רבות. ליווי ההסדרים מבוצע על ידי מערך אנליסטים המכירים את החברות והינם בעלי בהסדרי חוב קודמים. הליווי כולל דוחות וניתוחים על החברה וההסדר המתגבש, המאפשרים לבסס החלטה בדבר הטיפול בחוב והכל על פי הנחיות משרד האוצר. כמו כן, מבצע צוות האנליסטים עבודות שערוך לאגרות חוב שהושעו מהמסחר.

מחקרים כלכליים

כנגזרת מפעילותה של אנטרופי בתחום האספות הכלליות, אספות מחזיקי אגרות חוב ואנליזות חוב ואקוויטי, מנהלים האנליסטים בחברה מידע רב המעובד ומנותח לצורכי מחקר. באנטרופי מאמינים שהשילוב של הניסיון הרב בתחומי הממשל התאגידי, חוב קונצרני, תגמול בכירים, הערכות שווי ומדיניות תגמול, מהווה תרומה ויתרון מובהק בביצוע מחקרים כלכליים בנושאים שונים.

ניתוחים ענפיים

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מספקת ניתוחים ענפיים בענפי המשק השונים, ברמת פירוט מרבית, על בסיס מקורות מידע שונים, לרבות נתוני מאקרו ונתונים ענפיים המפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מאגרי מידע בינלאומיים לצורך ביצוע השוואות בינלאומיות, דוחות כספיים של חברות ציבוריות ושיחות עם אנשי מפתח בענף. ניתוח הסביבה העסקית מתייחס למגוון פרמטרים לרבות: אומדן גודל שוק, ניתוח מבנה הענף, סקירה של המגמות העיקריות, מידת הרגולציה בענף והשפעתה, מידת התחרות בענף לרבות תחרות מיבוא, סקירה של גורמי הסיכון העיקריים וניתוח השפעתם, מחסומי כניסה לענף, ניתוח של יתרונות וחסרונות יחסיים וכן נתונים ענפיים נוספים כגון: מועסקים, השקעות, ייצוא, רווחית וכד'. בנוסף, הניתוח הענפי כולל התייחסות לפרמטרים פיננסיים ותפעולים של החברות בענף, בעיקר על בסיס ניתוח דוחות כספיים של חברות ציבוריות, ובו מוצגים יחסים פיננסים מרכזיים, לרבות שיעורי צמיחה, רווחיות, מבנה הון, תשואה, נזילות, יחסי כיסוי, מכירות לעובד וכד'.