06 ממשל תאגידי

אנטרופי שרותי מחקר כלכלי פועלת כגורם מקצועי המגבש המלצות הצבעה באספות כלליות של חברות ציבוריות, תוך שימוש במערך אנליסטים רחב, מיומן ומקצועי. צוות היועצים מקדיש תשומת לב רבה ומעמיקה לכל נושא העולה לסדר היום ואף נעזר במערך יועצים ומומחים חיצוניים על מנת לגבש המלצות, גם בתחומי ידע ייחודיים שאינם בתחום מומחיותו.

ההמלצות מגובשות על פי אמות מידה אשר נבנו בהתאם לכלל הנושאים העולים להחלטה באספות הכלליות. אמות מידה אלו מפורטות במסמך מדיניות ההצבעה של אנטרופי באספות הכלליות, וכוללות התייחסות נרחבת לסוגיות של ממשל תאגידי תקין. בין הסוגיות עליהן ניתנת הדעת במסגרת מסמך המדיניות של אנטרופי ניתן לציין:

  • מינוי והרכב הדירקטוריון, לרבות התייחסות ל: כשירות ועצמאות הדירקטור, הפרדה בין תפקיד יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, משך כהונת דירקטור, ועדת הביקורת, דירקטוריון מדורג ונושאים וכד'.
  • מדיניות בנושא תגמול בכירים, לרבות התייחסות לכללי החלטה בגיבוש מדיניות תגמול, התייחסות למרכיבי השכר השונים – קבוע, מענק, הוני, שכר דירקטורים, הסכמי ניהול וכד'.
  • עסקאות בעלי עניין, כללים לבחינת עסקאות מסוג זה.
  • מיזוגים, רכישות והעברת בעלות.
  • מבנה הון, לרבות הגדלת הון, הקצאות ושינויים, חלוקת דיבידנד.
  • גלולת רעל.
  • תהליכי הסדר ופירוק בגין אגרות חוב שכשלו.

 

ל'שער מדיניות אנטרופי