06 ממשל תאגידי

כחלק מהנחיות הרגולטור ולאור הצורך בבחינת הסיכון הכולל של השקעות כספי העמיתים בחברות ציבוריות, נדרשים הגופים המוסדיים לשקלל במדיניות ההשקעה גם את איכות הממשל התאגידי בחברות הציבוריות ואת מידת השפעתו על הסיכון הכולל שבהשקעה. מטרת ההערכה של איכות ממשל תאגידי בחברה ציבורית, הינה להעריך ולבחון את יכולת עמידותה של החברה, כנגד הסיכונים השונים אליה היא חשופה ויציבותה בעת פעילותה השוטפת להשגת יעדיה העסקיים. ממשל תאגידי בחברות, הינו חוצה ארגון, אשר ראשיתו במערכת היחסים שבין בעלי השליטה בחברה, הדירקטוריון וההנהלה וכלה במנהלי הפעילויות ועובדי החברה. ממשל תאגידי הולם הינו, בסופו של תהליך, הגורם המאזן של התיאבון לסיכון של החברה.

בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בכל הקשור להנחיות הרגולציה בתחום הממשל התאגידי. הגופים המוסדיים, אשר בד"כ מהווים את המיעוט מקרב בעלי המניות, נדרשים לבחון את השקעתם, לא רק על בסיס התשואה הכלכלית הגלומה בהשקעה כנגד הסיכון, אלא גם בהיבטים נוספים שעניינם איכות הממשל התאגידי בחברה הציבורית, אשר בפועל מקטין את רמת הסיכון הכוללת של החברה ובתוך כך, גם של השקעה.

עקרונות הממשל התאגידי מהווים אוסף של נהלים וכללים המגדירים כיצד ראוי שחברות ציבוריות תתנהלנה, בין היתר, בהיבטי בקרה, פיקוח ודיווח. באופן כללי, ממשל תאגידי מוגדר כטיבה של מערכת היחסים בין הנהלת החברה, הדירקטוריון שלה, היחסים בין מחזיקי העניין השונים ויעדי המשילות של הארגון. ממשל תאגידי תקין מהווה את התרבות הארגונית והתשתית להתנהלות אתית וערכית של התאגיד במכלול פעילויותיו ובתחומי האחריות החברתית.

לעיתים, עקרונות הממשל התאגידי שונים מהדין הקיים, אך עקרונות אלה אינם באים להחליפו או לתקנו, אלא להוות נדבך נוסף לדין המחייב. נוכח תהליכי הגלובליזציה של שוקי ההון, חשיבותם של עקרונות הממשל התאגידי – מעבר ליצירת מערכת עקרונות וכללי ממשל תאגידי ראויים למדינות השונות – היא ביצירת והעלאת רמת הוודאות, השקיפות והאחידות, כך שישמשו את המשקיעים, הנושים והגופים הפיננסיים בבואם להעריך תאגידים שונים המאוגדים ונסחרים במדינות שונות.

ממשל תאגידי ראוי, צפוי למנוע אירועים שגופים רגולטורים, מקצועיים ככל שיהיו, מתקשים לחשוף בטרם עת, שכן ההבנה בשנים האחרונות היא כי לעיתים, אף אם אירועים כאמור ייחשפו בדיעבד, הרי שנזק רב שנגרם הינו בלתי הפיך ועל כן קיימת חשיבות רבה למניעתו מלכתחילה.

שער מדיניות אנטרופי