עדכוני רגולציה ופסיקה

חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

(פורסם בדצמבר 2013)

החוק דן בסוגיות מגוונות, לרבות: הליך תחרותי ביחס לעסקאות בעלי שליטה שאינן חריגות, אופן האישור של עסקאות בעלי שליטה שאינן זניחות, הארכת כהונה של דירקטור חיצוני על ידי בעלי מניות המיעוט, איסור על חברת שכבה שניה לשלוט בחברת שכבה אחרת, סמכות לגבי חברת שכבה השולטת שליטה אסורה בחברת שכבה אחרת. חוק מסדיר נושאים נוספים רבים וביניהם, שקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות.

 

תיקון מספר 20 לחוק החברות, לעניין תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות אגרות חוב

(נכנס לתוקף בדצמבר 2012)

תכליתו של תיקון 20 לחוק החברות הנו הסדרת היבטי תגמול בהקשר של נושאי משרה בכלל, הן בהיבט החובה לקבוע מדיניות תגמול, והן בהיבט של אישור עסקאות פרטניות, וקביעת חובה להביא הן את המדיניות והן עסקאות פרטניות מסוימות לדיון ציבורי באסיפה הכללית והצבעה במנגנון של "רוב מקרב המיעוט".

תיקון מספר 16 לחוק החברות, לעניין ייעול הממשל התאגידי בחברות ציבוריות

(נכנס לתוקף בנובמבר 2011)

תכליתו של תיקון 16 הינה ייעול הממשל התאגידי בחברות הציבוריות, ובפרט: כשירות דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים; כשירות לכהונה ואופן הפעולה של ועדת הביקורת; התנהלות הדירקטוריון; תביעות נגזרות; עסקאות עם בעלי שליטה; עיצומים כספיים; הצעות רכש; והוראות מומלצות לממשל תאגידי.

תיקון 16 שינה לתפיסתנו סדרי עולם בשוק ההון והביא לפתיחת נושאים שעד אז היו בגדר טאבו והסכמה היסטורית שבין המשקיעים לבעלי השליטה בנושאים שעיקרם הסכמי תגמול ותשלום בגין שירותים שונים. התיקון תרם בשנה שלאחריו, לשינוי מבני התגמול, בנוסף להפחתה אבסולוטית בהיקפי התגמול ובמבני חבילות התגמול, בדרך של הידוק הקשר שבין המוטיבציה של בעל השליטה נושא המשרה, לבין המוטיבציה של בעלי המניות מקרב המיעוט.

תיקון 17 לחוק החברות, לעניין החלת הוראות ממשל תאגידי על חברות פרטיות אשר הנפיקו אגרות חוב לציבור  

(נכנס לתוקף בפברואר 2012)

תכליתו של תיקון 17 הנה החלת כללי ממשל תאגידי על חברות אגרות חוב, אף שהן חברות פרטיות, במטרה להגן על ציבור המשקיעים באגרות החוב של החברה, תוך העלאת דרישה לקביעה של מנגנוני בקרה על ניהול תקין, ריסון כוחם של בעלי השליטה והגברת מעורבות הציבור.

תיקון 18 ו- 19, לעניין הבראת חברות ומינוי מומחה

(נכנס לתוקף בספטמבר 2012)

תכליתם של התיקונים 18 ו- 19 הנה הסדרת תהליכי הבראת חברות ומינוי מומחה. תיקון 18 דן במינוי מומחה לבחינת הסדר חוב בחברת אגרות חוב. תיקון 19 מספק נוהלי ודיני הבראת חברות.

  • תיקון 18 ו- 19
    הסדרת פעילות הייעוץ למוסדיים  – עקרונות ראויים (טיוטה להערות הציבור)

הסדרת פעילות הייעוץ למוסדיים  – עקרונות ראויים (טיוטה להערות הציבור)

(צפוי להיכנס לתוקף במהלך שנת 2013)

הגופים המוסדיים, בהיותם משקיעים פיננסיים, מחזיקים בהחזקות קטנות יחסית בחברות הציבוריות, ובמספר רב של חברות, כך שהתרומה לרווחיות הצפויה להם מהצבעה עבור כל גוף מוסדי בנפרד הינה זניחה. זאת ועוד, ההשתתפות בהצבעות הינה מטלה מורכבת המצריכה מהגוף המוסדי השקעת משאבים רבים. מצב דברים זה מוביל גופים מוסדיים רבים לשכור את שירותיהן של חברות ייעוץ.

הצעת חוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות

(טרם התקבלה הצעת החוק)

הצעת חוק זו מבוססת על המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק ומטפלת בשלושה היבטים מרכזיים: שקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ושיקולי תחרותיות בהקצאת נכסי הציבור; הגבלות על מבני אחזקות פירמידאליים; והגבלות על החזקה בו-זמנית בנכסים ריאליים ופיננסיים משמעותיים.

ועדת חמדני – הוועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון הישראלי

 

ועדת גולדשמיט – דוח הוועדה לבחינת אופן השקעת גופים מוסדיים בהלוואות מותאמות – דוח ביניים

(יוני 2013)