04 שירותי פרוקסי אסיפות כלליות

banner-proxy

מי אנחנו ומיהם לקוחותינו ואת מי אנחנו מייצגים?

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ ("אנטרופי מחקר") נוסדה בסוף שנת 2010 וכיום הינה חברה בבעלות שלושת השותפים המייסדים שלה. החברה מספקת שירותי יעוץ בתחום הרגולציה לגופים מוסדיים בלבד ובתחומים עיקריים שמפורטים להלן:

 • מתן חוות דעת מקצועית והמלצת הצבעה באספות כלליות של ניירות הנסחרים בבורסה ני"ע של תל אביב – שירותי proxy
 • ניהול חוב ושירותי אנליזה לאג"ח קונצרני
 • דרוג באמצעות מדד ממשל תאגידי לחברות ציבוריות
 • שירותי מחקר שונים: בדיקות אשראי, בדיקות נאותות לעסקאות ותהליכים
 • שירותי תפעול וייצוג בהצבעות באסיפות כלליות

 

כיצד אנטרופי מחקר מגבשת את המלצותיה בנושאי מחקר proxy?

אנטרופי מחקר פועלת על בסיס מדיניות וקווים מנחים מפורטים למתן חוות דעת באספות כלליות. מדיניות זו עוצבה וגובשה במהלך שנת 2012 ע"י פורום נרחב של גורמים מקצועיים פנימיים וחיצוניים לרבות: נציגים של הגופים המוסדיים הגדולים במשק, לקוחות החברה, נציגים מובילים מהאקדמיה בתחומי הממשל התאגידי וגורמים מקצועיים נוספים. מדיניות זו זמינה ושקופה לכלל לקוחות החברה ולכלל החברות הציבוריות ועל פיה מבוצעים הניתוחים המקצועיים בנושאים העולים לדיון באסיפה הכללית. מדיניות זו מוצגת ומאושרת בוועדת ההשקעה ובדירקטוריונים של לקוחות אנטרופי מחקר, הגופים המוסדיים מידי תקופה.

האנליסטים שלנו, בהתאם לתחום התמחותם, בוחנים את ההצעה שעל סדר היום בהתאם לנושאים המפורטים בדוח אסיפה ועל בסיס הקווים המנחים שהותוו במדיניותנו. האנליסטים נמצאים בקשר שוטף עם החברות הציבוריות, ככל שהדבר נדרש מצדם או מצדנו, על מנת להבטיח כי המלצות המחקר שלנו יתבססו על המידע המקיף והמדויק ביותר שקיים. הקשר עם החברות הציבוריות מתבצע כשבועיים לאחר פרסום זימון האסיפה ונעשה בדרך של שליחת דואר אלקטרוני, ביצוע שיחה טלפונית ו/או פגישה במשרדי אנטרופי מחקר, ככל שהדבר נדרש תוך מתן אפשרות לחברות להביע את דעתן בצורה מלאה המקבלת ביטוי גם בחוות הדעת.

אנו מאמינים כי בדרך זו יתאפשר לנו לייצר דוחות מחקר באיכות וברמה מקצועית גבוהה עבור לקוחותינו ובהתאם לעקרונות ראויים שאימצנו המתווים את דרך פעולתנו. לעתים שיחות אלה מבוצעות ביוזמתנו, או ביוזמת בעל המניות, ולעיתים ביוזמת החברה הציבורית. במצבים שנויים במחלוקת, אנו נוודא כי פנייתנו אל נציגי החברה לצורך קבלת הבהרות או העברת עמדת בעלי המניות, תעשה בפרק זמן סביר טרם כינוס האסיפה.
במקביל לכך, האנליסטים שלמו מצויים בקשר שוטף ורציף עם לקוחותינו המוסדיים לדיון הן פר אסיפה ספציפית והן לגבי סוגיות עקרוניות אשר עולות מעת לעת במסגרת האספות השונות.

בפעילותנו זו, אנו חותרים לבחינה המקצועית ביותר שניתן תוך עמידה בשקיפות מלאה מול לקוחותינו.

כיצד האנליסטים מחליטים על אופן הפניה למנפיקים, האם בדרך של דואר אלקטרוני, שיחת טלפון או פגישה?

בחירת דרך הפניה נעשית על פי שיקול דעתם של האנליסטים ו/או בקשת החברות. בתהליך זה מתבצע איזון של היתרונות הפוטנציאליים בכל אלטרנטיבת פניה וזאת ביחס לצורך במידע נוסף ו/או בקשת החברה.

האם קיימת אפשרות להעביר מידע והבהרות נוספות לאחר פרסום דוח העסקה, לצורך התייחסות בעלי המניות?

באופן כללי, האנליסטים שלנו כוללים בדוחות המחקר שלנו מידע פומבי הגלוי לכלל ציבור בעלי המניות. משכך במקרים שאינם שנויים במחלוקת, זהו שיקול דעתם של האנליסטים האם להרחיב את הטיפול באסיפה מעבר למידע הקיים בדוח העסקה, והם בדרך כלל יעשו כך רק כדי להבהיר את הנקודות לגביהן יש להם שאלות.
היות וניתוחי המחקר של אנטרופי מחקר מבוססים על מידע פומבי, במקרים בהם חסר מידע לדוח העסקה המקורי, והחברה מבקשת להשלים אותו לצורך גיבוש האנליסטים ובעלי המניות את עמדתם, הרי שנבקש כי מידע זה ייכלל בדוח מתקן ובזמן מספק בכדי שיהיה שיכלל בדוח המחקר ולטובת גיבוש ההמלצה.
דרישה זו דומה גם במקרים בהם ניתנה המלצה של אנטרופי מחקר לבעלי המניות ויש במידע הנוסף בסיס לדיון נוסף אשר יש בו כדי להפוך את ההמלצה או את הצבעת בעלי המניות.

האם פגישה ושיחה הינם חובה ונדרשים בכל מקרה, ומהי צריכה להיות הצפיה של המנפיק בקשר לכך?

מדיניותה של אנטרופי שירותי מחקר הינה פומבית וגלויה לכל דורש. מדיניות זו הינה מסמך מפורט הכולל את השקפת עולמם של לקוחותינו וכן שלנו בתחום הממשל התאגידי ואת עיקרי הפרמטרים לפיהם אנו פועלים.
ככל שהנושאים שעל סדר היום נכללים בהתייחסותנו המצויה במסמך המדיניות הרי שאנו נבחן את דוח העסקה. במקרה ובו נדרש מחקר משלים לביסוס ההמלצות שלנו ללקוחות המוסדיים שלנו, אנו נבקש לקבל תגובות בכתב לשאלות סופיות על מנת להבטיח ייצוג מדויק. כפי שפרטנו מידע מהותי עליו מבוססת המלצתנו יצטרך לקבל ביטוי בדיווח של החברה.

האם ההמלצה של אנטרופי מחקר הנה גלויה לכולם וכיצד המנפיקים יכולים לדעת האם עומדים בקריטריונים של אנטרופי מחקר?

עבודות המחקר של אנטרופי מחקר נגישות ללקוחותיה הגופים המוסדיים טרם האסיפה. בהתאם לשיטת העבודה שגובשה עם לקוחות אנטרופי, החברות הציבוריות אינן יכולות לעיין בעבודות המחקר טרם כינוס האסיפה. אף על פי כן, לחברות הציבוריות קיימת האפשרות להבין את הרציונל העומד בבסיס הניתוח היות עבודות המחקר וההמלצות כלולות בתוכן מבוססות על מדיניות ההצבעה הפומבית של אנטרופי שהינה שקופה ונגישה לכל דורש. בנוסף לכך, היות ויישום מדיניות נעשית לכל מקרה ספציפי, הרי שהאנליסטים של אנטרופי מחקר יעבירו לחברות, לבקשתן, את הנקודות הבעייתיות וההסתייגויות לכל הצעת החלטה שעולה, על מנת שיוכלו במידה ויחפצו בכך לבצע שינויים במתווה או בתנאי העסקה.
הנקודות החשובות אשר נדרשות לצורך גיבוש המלצה חיובית, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם מדיניות אנטרופי מחקר, יועברו לחברות על פי בקשתן וגם באופן מקדמי טרם פרסום עבודות המחקר ללקוחות אנטרופי.

האם אנטרופי מחקר יכולה להשתמש במידע סודי או שאינו מידע גלוי לכלל הציבור?

ניתוחי אנטרופי שירותי מחקר מבוססים על מידע פומבי, כך שכל מידע שחברה ציבורית מבקשת שייכלל במכלול השיקולים ו/או יקבל ביטוי בחוות הדעת, צריך להתפרסם לכלל בעלי המניות מבעוד מועד.

הכללים המופעלים להבטיח את התקינות וההגינות של פעילות אנטרופי מחקר

אנטרופי מחקר פועלת על בסיס כללים ונהלים מחמירים וביניהם מדיניות למניעת חשש לקיומם של ניגודי עניינים, קוד אתי, נהלי עבודה לניתוח ותפעול אסיפות, נהלי ביצוע דיאלוג עם חברות ציבוריות, נהלי אבטחת מידע וכדומה. בין היתר, החברה השיתה על עצמה במסגרת הקוד האתי כללים למניעת החשש לשימוש במידע פנים בדומה למקובל אצל יועצי השקעות תוך התחייבות העובדים והמנהלים בכתב להימנעות מביצוע השקעות בבורסה לני"ע הישראלית כל עוד הינם עובדים בחברה (למעט השקעות המותרות ליועצי השקעות).

כיצד ניתן לפנות אלינו?

פרטי ההתקשרות שלנו מפורטים באתר החברה ובו מפורטים פרטי הקשר הכלליים של משרדי החברה וכן פרטי הקשר האישיים מנהלי החברה וצוות האנליסטים אליהם ניתן לפנות בכל נושא הקשור לאסיפה. 

פניה באמצעות המייל
רשימת השלוחות

 

מהי רמת הכשירות המקצועית הנדרשת מעובדי אנטרופי מחקר אשר עוסקים בבחינת הצעות ההחלטה באספות כלליות?

הכישורים והניסיון הנדרשים מהם הנם כמפורט:

לגבי אנליסט מתחיל – השכלה אקדמאית רלוונטית במקצועות הפיננסיים, ניסיון בשוק ההון, הכשרה כאנליסט של עד שנתיים במסגרת תכנית חונכות באנטרופי בליווי אנליסט בכיר.

לגבי אנליסט בכיר – השכלה אקדמאית רלוונטית, ניסיון של 10 שנים לפחות בשוק ההון או של 5 שנים לפחות כאנליסט ו/או באנטרופי בתחום הסיקור הרלוונטי.

האם קיימת באנטרופי מחקר תוכנית הכשרה לעובדים ?

הדרכות וסדנאות לצוות המחקר בנושאים רלוונטיים נערכות בחברה לפחות פעמיים בשנה, ואילו הכשרות חיצוניות נערכות לפחות פעם בשנה.

מהי תדירות העדכון של מדיניות ההצבעה ושל המתודולוגיה שבבסיסה ?

תדירות העדכון היא אחת לשנה בתחילת כל שנה בשיח משותף ורחב שנעשה מול נציגי החברות הציבוריות בשוק, נציגי האקדמיה ונציגי הגופים המוסדיים.

מהן דרכי ההתמודדות של אנטרופי בסוגיית ניגודי העניינים הגלומים בפעילותה ?

אנטרופי פועלת בהתאם למדיניות מפורטת שנועדה להסדיר את הטיפול בפוטנציאל לניגודי עניינים הגלום בפעילותה אשר הועברה במלואה ללקוחותיה. מדיניות זו מתעדכנת בהתאם לצורך ולפחות אחת לשנה בהתאם לכל שינוי רלוונטי בהקשר זה ולרבות: הנחיות הרגולציה, דרישת לקוחותינו, שינויים בפעילות החברה או במבנה החברה וכדומה. אנטרופי מעדכנת את לקוחותיה בכל שינוי למען השקיפות והגילוי הנאות המלא. המקורות האפשריים לקיומו של פוטנציאל ניגודי עניינים הינם כדלקמן:

 • לקוחות של אנטרופי יועצים חברת האחות של אנטרופי מחקר
 • לקוחות של אנטרופי מחקר
 • בעלי המניות באנטרופי יועצים (חברת וואן או חברות בשליטתה)
 • לקוחות המקבלים מספר סוגי שירותים מאנטרופי מחקר

 האמצעים שאנטרופי נוקטת במטרה לטפל בפוטנציאל לניגודי העניינים הללו הינם, בין היתר (ולפי העניין):

 • הימנעות ממתן חוות דעת לגבי אסיפות הקשורות בחברת וואן או חברות בשליטתה, שהיא חברה ציבורית המחזיקה באנטרופי יועצים, חברה אחות של אנטרופי מחקר.
 • גילוי נאות בראש כל חוות דעת שנושא הסיקור הוא חברה ציבורית שהינה בעלים של לקוח של אנטרופי יועצים או הלקוח עצמו לגבי טיב ניגודי העניינים ומידת ההשפעה שלו על הסיקור
 • קבלת חוות דעת מיועץ חיצוני מקום בו מדובר בהחלטה רגישה בנושא תגמול או עסקת בעלי ענין כשהחברה מזמנת האסיפה הינה לקוח של אנטרופי מחקר
 • הפרדה פנימית בין המחלקות המספקות שירותים שונים ללקוחות מחקר