03 תגמול בכירים

כחלק משירותי הייעוץ המקצועיים, מספקת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ ללקוחותיה חיווי והמלצות בנושא תגמול בכירים ותגמול נושאי משרה. נושא זה עלה בשנים האחרונות לתודעה הציבורית, במסגרת שני תיקונים בחוק החברות, תיקון 16 ותיקון 20 לחוק החברות.

תיקון 16 לחוק החברות, טיפל בהסדרת אישור עסקאות ותגמול בעלי שליטה באופן ספציפי, ואילו תיקון 20, אשר נכנס לתוקפו באוגוסט 2013, מטפל בהסדרת תגמול הבכירים בחברות ציבוריות באופן כללי, כך שהחברות יידרשו להביא לאישור האסיפה את מדיניות תגמול הבכירים, לרבות תגמולם של המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון.

מדיניות התגמול ושכר המנכ"ל המובאים במסגרת תיקון 20, מובאים לאישור בעלי המניות במסגרת מנגנון 'Say on pay' – מנגנון המאפשר הבעת עמדה של האסיפה הכללית. במסגרת מנגנון זה, במידה והאסיפה הכללית מתנגדת, הרי שההחלטה תחזור לשולחן הדירקטוריון, אשר ישקול את עמדת האסיפה וייתכן ויאשר את המדיניות/התגמול תוך הצגת נימוקים מפורטים (בחברה נכדה – ההכרעה מתקבלת באסיפה הכללית ולא בדירקטוריון).

תיקון 20 – יישום ונקודות עיקריות

חיווי הדעה לגבי תכניות תגמול ותנאי העסקה של נושאי משרה בכירים בחברות הציבוריות, מתבסס על התייחסות כמותית לתנאי העסקה ביחס להיקף חבילת התגמול וכן התייחסות איכותית ביחס לתנאיה. ההתייחסות בוחנת האם תנאי החבילה המוצעים יכולים להוות כלי לקידום והשגת יעדי החברה. עיקרון זה הינו עיקרון מרכזי במדיניות של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי, אשר דוגלת בקשירת חבילת התגמול של נושאי משרה לביצועי החברה בטווח הבינוני-ארוך, תוך יצירת זהות אינטרסים בין נושא המשרה לבין החברה וביצועיה. נציין, כי זו גם מהות תיקון 20 שהסיבה לתיקונו הייתה ממצאים לגבי היעדר קשר בשנים האחרונות בין תגמול בפועל לבין ביצועי החברות באותן שנים.