03 תגמול בכירים

התמחותה של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום תגמול הבכירים, כמו גם ניסיונה המצטבר, אפשרו לחברה לגבש מאגר מידע רחב, הכולל נתוני שכר מהשנים האחרונות של בכירים בחברות הציבוריות. נתוני המאגר מתבססים על חמשת מקבלי השכר הגבוה בכל חברה וכוללים את רכיביו השונים לרבות רכיב השכר השוטף, רכיב מותנה ביצועים/יעדים (מענקים) והרכיב ההוני (תשלום מבוסס מניות).

מאגר המידע מאפשר לבצע פילוח על בסיס פרמטרים שונים, לרבות; ענף פעילות, שווי שוק, הון עצמי וכד', ובכך ליצור קבוצות ייחוס/השוואה רלוונטיות. קבוצות ייחוס אלו מאפשרות השוואה של השכר המוצע לנושא המשרה ביחס לנושאי משרה אחרים בענף, או על בסיס כל פילוח אחר שנמצא רלוונטי.

ייחודית המאגר ובתוך כך היתרון של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי, היא העובדה שקבוצת הייחוס/השוואה מתייחסת לא רק לנתוני השכר, אלא גם לביצועיה השונים של החברה, כך שמתאפשר לבחון האם קיימת הלימה בין השכר המוצע לבין הביצועים של אותו נושא משרה או החברה. השוואה זו על פי תפיסתה של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי הינה שלמה יותר ומקצועית ומאפשרת לבעלי עניין להעריך את נאותות חבילת התגמול המוצעת ביחס לרכיביה וביחס לביצועי החברה, תוך דיון איכותי ועניני לגבי רכיבי החבילה המוצעת ובמידת הצורך, לבצע בה שינויים.

Form

We would love to hear from you! Please fill out this form and we will get in touch with you shortly.